สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี และ หลักสูตรประกาศนียบัตร

คณะพยาบาลศาสตร์

คลิกเพื่อดูรายละเอียดสาขา
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสาขา

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดสาขา
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสาขา
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสาขา
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสาขา

คณะสหวิทยาการ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดสาขา
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสาขา
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสาขา
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสาขา