ทำไมต้องเรียนสาขานี้
- บัณฑิตมีงานทำ 100% ทั้งในและต่างประเทศ
- ได้ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลวิกฤติ หรือ “nurse ICU”
- เน้นการฝึกปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพแบบบูรณาการ (Integration)
อย่างมีคุณภาพ
- เน้นพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพ


- Nursing graduates are 100% employed in the leading hospitals in the
country and overseas.
- Skillful in critical care nursing or "ICU Nurse".
- Providing high-quality integrated professional nursing practicum
throughout the program.
- Focusing “Health Innovation”
ทำไมต้องเรียนที่นี่
- หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
- ตกลงร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำกว่า 50 แห่ง
- เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมสุขภาพเพื่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
- จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในรายวิชาชีพ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลได้
ในประเทศ และต่างประเทศ
- นักศึกษาสามารถเลือกฝึกปฏิบัติวิชาชีพในโรงพยาบาลชั้นนำเพื่อเตรียมสู่การเป็น
“พยาบาลมืออาชีพ”


- This program is accredited by Thailand Nursing and Midwifery Council.
- Networking with over 50 hospitals for professional practicum.
- Promote health care team for quality of nursing care for people with
chronic condition.
- Using English as a medium of instruction in all courses so that the
students are capable of using English in their nursing career in
Thailand and overseas.
จบแล้วสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง
- พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพทุกประเภททั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
- ประกอบธุรกิจบริการดูแลเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุอิสระ
- นักวิชาการด้านการพยาบาล/สุขภาพ
- นักวิจัยด้านการพยาบาล เป็นต้น


- Professional nurse in hospitals and healthcare settings in the country
and overseas.
- Child care and elderly care center.
- Health expert.
- Nursing researcher, etc.
หลักสูตรนี้เรียนแล้วได้วุฒิอะไร?
พยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Nursing Science
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาสัมพันธ์ - มีผลการเรียนรายวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยแต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่า 2.00 หากมีคะแนนน้อยกว่า 2.00 ให้สอบวัดความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนกำหนด - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุข หรือสาขาสัมพันธ์กับสาขาพยาบาลศาสตร์ - ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล - มีความประพฤติดี - ไม่เป็นคนวิกลจริต - ไม่เป็นคนวิกไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นใดที่สังคมรังเกียจลจริต - มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
ค่าเรียนของหลักสูตร
ปีการศึกษาแรก
105,480.00
ตลอดหลักสูตร
389,610.00

ยังไม่มั่นใจเลย ว่าเรียนอะไรดี หรือ
เหมาะกับสาขานี้ไหม ปรึกษาอาจารย์ได้เลย

เอกสารรับรองหลักสูตร

NURSE62

เราร่วมงานกับ

คิดตตี้.001

แกลลอรี่

คำถามที่พบบ่อย

ยังไม่มั่นใจเลย ว่าเรียนอะไรดี หรือเหมาะกับสาขานี้ไหม ปรึกษาอาจารย์ได้เลย