ทำไมต้องเรียนสาขานี้
หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นหลักสูตรที่เพิ่งเกิดใหม่ในประเทศไทย โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์นี้มีเพียง 8 แห่งในประเทศไทย โดยแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐฯ 6 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน 2 แห่ง
ทำไมต้องเรียนที่นี่
1. นักศึกษามีโอกาสได้งานสูง เนื่องจากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เปิดสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ยังมีอยู่น้อย และประเทศไทยมีโรงพยาบาลจำนวนมากทั้งในกำกับรัฐและเอกชน ซึ่งทุกโรงพยาบาลจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่ดูแลเครื่องมือแพทย์ ประกอบกับในปี พ.ศ. 2560 การส่งออกเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นมูลค่า 102,475 ล้านบาท และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ
2. หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนมีการออกแบบหลักสูตรให้มีการปฏิบัติสหกิจศึกษา (ฝึกงาน) 2 ครั้ง โดยนักศึกษาจะปฏิบัติประหนึ่งเป็นพนักงานประจำของสถานประกอบการ โดยทางหลักสูตรฯ มีเครือข่ายสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ และโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย เพื่อส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
3. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีโอกาสได้งานทำก่อนสำเร็จการศึกษา และมีอัตราเงินเดือนค่อนข้างสูง (เฉลี่ย 17,000 – 20,000 บาท/เดือน)
จบแล้วสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง
1. วิศวกรชีวการแพทย์
2. นักอุปกรณ์ชีวการแพทย์
3. นักวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
4. นักพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์
5. วิศวกรฝ่ายขาย (Sale Engineer, Product Specialist)
6. วิศวกรบริการเทคนิค (Technical Services Engineer)
หลักสูตรนี้เรียนแล้วได้วุฒิอะไร?
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ค่าเรียนของหลักสูตร
ปีการศึกษาแรก
91,350
ตลอดหลักสูตร
295,250

ยังไม่มั่นใจเลย ว่าเรียนอะไรดี หรือ
เหมาะกับสาขานี้ไหม ปรึกษาอาจารย์ได้เลย

เอกสารรับรองหลักสูตร

เราร่วมงานกับ

แกลลอรี่

คำถามที่พบบ่อย

ยังไม่มั่นใจเลย ว่าเรียนอะไรดี หรือเหมาะกับสาขานี้ไหม ปรึกษาอาจารย์ได้เลย