ทำไมต้องเรียนสาขานี้
นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กำลังกาย ชีวกลศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการทางการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา
เทคโนโลยีดิจิทัลทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้วยทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างกระตือรือร้น
(ActiveLearning) ในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย (Purposeful Learning)
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Generative Learning) การเรียนรู้เพื่อส่วนรวม (Mindful Learning)
และการเรียนรู้เพื่อการนำไปปฏิบัติได้ (Result-Based Learning) ด้วยมาตรฐานและคุณภาพสากล
ทำไมต้องเรียนที่นี่
1. อาจารย์ผู้สอนมีทักษะและประสบการณ์ในด้านการจัดการแข่งขันกีฬา การดูแลนักกีฬา ในระดับชาติและนานาชาติ
2. การเรียนการสอนเชิงลึกและทันสมัย เน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพ ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านกายวิภาคศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชีวกลศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย โภชนาการทางกีฬาและการออกกำลังกาย เทคโนโลยีดิจิตัลทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3. เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ด้านการออกกำลังกายและกีฬาในเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลทั่วไป
4. เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการกีฬาสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลทั่วไป
5. สาขาวิชาอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาตร์สุขภาพโดยมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ
จบแล้วสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง
1. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
2. ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล (Personal Exercise Trainer)
3. นักวิเคราะห์สมรรถนะเชิงกีฬา (Sport Performance Analyst), ผู้ฝึกทักษะเชิงกีฬา (Sport Trainer)
4. ผู้ดูแลและจัดกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมกีฬาและออกกำลังกาย, ผู้นำและผู้จัดการทางกีฬา
5. นักวิชาชีพในสถานประกอบการกีฬา สโมสรอาชีพ สมาคมกีฬา หรือสถานประกอบการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หลักสูตรนี้เรียนแล้วได้วุฒิอะไร?
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า และเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
ค่าเรียนของหลักสูตร
ปีการศึกษาแรก
94,600
ตลอดหลักสูตร
285,350

ยังไม่มั่นใจเลย ว่าเรียนอะไรดี หรือ
เหมาะกับสาขานี้ไหม ปรึกษาอาจารย์ได้เลย

เอกสารรับรองหลักสูตร

เราร่วมงานกับ

แกลลอรี่

คำถามที่พบบ่อย

ยังไม่มั่นใจเลย ว่าเรียนอะไรดี หรือเหมาะกับสาขานี้ไหม ปรึกษาอาจารย์ได้เลย