สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

สาขานี้เรียนอะไรบ้าง

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Sport Science and Exercise

ชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Sport Science and Exercise)
อักษรย่อภาษาไทย: วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Sport Science and Exercise)

ทำไมต้องเรียนสาขานี้
นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กำลังกาย ชีวกลศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการทางการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา
เทคโนโลยีดิจิทัลทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้วยทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างกระตือรือร้น
(ActiveLearning) ในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย (Purposeful Learning)
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Generative Learning) การเรียนรู้เพื่อส่วนรวม (Mindful Learning)
และการเรียนรู้เพื่อการนำไปปฏิบัติได้ (Result-Based Learning) ด้วยมาตรฐานและคุณภาพสากล
ทำไมต้องเรียนที่นี่
1. อาจารย์ผู้สอนมีทักษะและประสบการณ์ในด้านการจัดการแข่งขันกีฬา การดูแลนักกีฬา ในระดับชาติและนานาชาติ
2. การเรียนการสอนเชิงลึกและทันสมัย เน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพ ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านกายวิภาคศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชีวกลศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย โภชนาการทางกีฬาและการออกกำลังกาย เทคโนโลยีดิจิตัลทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3. เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ด้านการออกกำลังกายและกีฬาในเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลทั่วไป
4. น้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการกีฬาสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลทั่วไป
5. สาขาวิชาอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาตร์สุขภาพโดยมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ
จบแล้วสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง
1. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
2. ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล (Personal Exercise Trainer)
3. นักวิเคราะห์สมรรถนะเชิงกีฬา (Sport Performance Analyst), ผู้ฝึกทักษะเชิงกีฬา (Sport Trainer)
4. ผู้ดูแลและจัดกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมกีฬาและออกกำลังกาย, ผู้นำและผู้จัดการทางกีฬา
5. นักวิชาชีพในสถานประกอบการกีฬา สโมสรอาชีพ สมาคมกีฬา หรือสถานประกอบการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หลักสูตรนี้เรียนแล้วได้วุฒิอะไร?
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า และเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
ค่าเรียนของหลักสูตร
ปีการศึกษาแรก
94,600
ตลอดหลักสูตร
285,350

ยังไม่มั่นใจเลย ว่าเรียนอะไรดี หรือ
เหมาะกับสาขานี้ไหม ปรึกษาอาจารย์ได้เลย

ยังไม่มั่นใจเลย ว่าเรียนอะไรดี หรือเหมาะกับสาขานี้ไหม ปรึกษาอาจารย์ได้เลย