ทำไมต้องเรียนสาขานี้
1. มีแนวทางในการเลือกอาชีพได้ 2 สาย คือด้านเทคโนโลยีอาหารและด้านโภชนาการ
รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ
2. เป็นสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดงาน
3. โอกาสงานด้าน food service ในส่วนงานโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีบริษัทด้านดังกล่าวเพิ่มขึ้น
4. เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานเป็นนักโภชนาการประจำโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามนโยบายนำร่องของรัฐบาล
ทำไมต้องเรียนที่นี่
1. เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่เน้นการเรียนการสอนทั้งด้านเทคโนโลยีอาหารและด้านโภชนาการ รองรับทางเลือกอาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการที่หลากหลาย
2. บูรณาการการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการโดยเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบด้านอาหารในยุคดิจิทัล และการพัฒนาอาหารสุขภาพสำหรับส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค
3. เน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ด้านโภชนาการและการจัดการอาหารในโรงพยาบาล
4. ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ และสถานประกอบการจริงในชั้นปีที่ 4
จบแล้วสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง
1. นักโภชนาการในโรงพยาบาลและบริษัทด้านโภชนาการและสุขภาพ
2. นักวิทยาศาสตร์การอาหารและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3. นักวิทยาศาสตร์อาหารที่ควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพอาหาร เจ้าหน้าที่ในภาคการผลิตอาหารในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
4. เจ้าหน้าที่กำกับ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหารในงานธุรกิจบริการอาหาร เช่น โรงแรม ครัวการบิน โรงพยาบาล และธุรกิจอาหาร
5. นักวิชาการในภาครัฐและเอกชน
6. ผู้ประกอบการอิสระหรือเจ้าของธุรกิจด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรนี้เรียนแล้วได้วุฒิอะไร?
วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ)
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่น้อยกว่า 2.00
ค่าเรียนของหลักสูตร
ปีการศึกษาแรก
91,950
ตลอดหลักสูตร
292,750

ยังไม่มั่นใจเลย ว่าเรียนอะไรดี หรือ
เหมาะกับสาขานี้ไหม ปรึกษาอาจารย์ได้เลย

เอกสารรับรองหลักสูตร

เราร่วมงานกับ

แกลลอรี่

คำถามที่พบบ่อย

ยังไม่มั่นใจเลย ว่าเรียนอะไรดี หรือเหมาะกับสาขานี้ไหม ปรึกษาอาจารย์ได้เลย