สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์

สาขานี้เรียนอะไรบ้าง

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์

(Bachelor of Arts Program in Christian Theology)

รูปแบบของหลักสูตร :

  1. รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
  2. ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยเป็นหลักและภาษาอังกฤษบางรายวิชา
  3. การรับเข้าศึกษา  รับเฉพาะนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี
  4. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ทำไมต้องเรียนสาขานี้
ทำไมต้องเรียนที่นี่
จบแล้วสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง
1. ศิษยาภิบาลหรือผู้อภิบาลประจำคริสตจักร
2. อนุศาสกประจำโรงเรียน โรงพยาบาล หรือสถาบันอุดมศึกษา
3. ผู้ประกาศข่าวประเสริฐหรือมิชชันนารี
4. เจ้าหน้าที่องค์กรคริสเตียน หรือองค์กรอื่นๆ
5. อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลักธรรม การอภิบาล และการรับใช้ประชาชนในคริสตจักร หน่วยงานและองค์กรคริสเตียน และสังคม
6. บุคลากรที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาคริสต์แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความต้องการตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง
หลักสูตรนี้เรียนแล้วได้วุฒิอะไร?
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์
คณะคริสตศาสนศาสตร์
สาขา
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ค่าเรียนของหลักสูตร
ปีการศึกษาแรก
46,930
ตลอดหลักสูตร
187,175

ยังไม่มั่นใจเลย ว่าเรียนอะไรดี หรือ
เหมาะกับสาขานี้ไหม ปรึกษาอาจารย์ได้เลย

ยังไม่มั่นใจเลย ว่าเรียนอะไรดี หรือเหมาะกับสาขานี้ไหม ปรึกษาอาจารย์ได้เลย