ทำไมต้องเรียนสาขานี้
1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติจริง และนักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์งานได้
โดยมีผลงานอย่างต่อเนื่อง
2. มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะสหกิจศึกษา 2 ภาคการศึกษาเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริง
ทำไมต้องเรียนที่นี่
1. มหาวิทยาลัยมีการตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญโดยเนื้อหาการเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในหน่วยงาน/สถานประกอบการจริง
2. ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย รองรับการสร้างสรรค์ผลงานด้านดิจิทัลคอนเทนท์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้นักศึกษามีผลงานอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์การประกวด แข่งขันผลงานสร้างสรรค์ด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชันต่างๆ โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาโครงงานและร่วมทำงานอย่างใกล้ชิด
จบแล้วสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง
1. ผู้ออกแบบภาพกราฟิกและเครื่องหมายการค้า(Graphic and Logo Designer)
2. ผู้ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Designer)
3. ผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ (Packaging Designer)
4. ผู้ออกแบบภาพประกอบสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Story-board Designer)
5. ผู้ออกแบบเว็บไซต์ (Website Designer)
6. เจ้าของกิจการด้านออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อแอนิเมชัน (Graphic Business Owner)
7. ผู้ออกแบบและสร้างงานแอนิเมชัน (Animator)
8. นักจัดทำเทคนิคด้านการโฆษณา และภาพยนตร์(Technician in Advertising and Film)
9. ผู้ออกแบบตัวละคร (Character Designer)
10. ผู้ออกแบบด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย (Computer Graphics and Multimedia Designer)
11. ผู้พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา (Media Publisher and Advertising Developer)
12. ผู้ชำนาญด้านกราฟิก สื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชัน(Technical Specialist in Graphic Multimedia and Animation)
หลักสูตรนี้เรียนแล้วได้วุฒิอะไร?
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย)
คณะสหวิทยาการ
สาขาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
ค่าเรียนของหลักสูตร
ปีการศึกษาแรก
88,150
ตลอดหลักสูตร
290,750

ยังไม่มั่นใจเลย ว่าเรียนอะไรดี หรือ
เหมาะกับสาขานี้ไหม ปรึกษาอาจารย์ได้เลย

เอกสารรับรองหลักสูตร

เราร่วมงานกับ

แกลลอรี่

คำถามที่พบบ่อย

ยังไม่มั่นใจเลย ว่าเรียนอะไรดี หรือเหมาะกับสาขานี้ไหม ปรึกษาอาจารย์ได้เลย