ทำไมต้องเรียนสาขานี้
1. เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการความรู้ด้านเลขานุการ ด้านบริหารธุรกิจ และด้านการแพทย์
2. ทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย
ทำไมต้องเรียนที่นี่
1. เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ โดยปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ที่เปิดหลักสูตรนี้เพียง 3 แห่ง
2. เน้นบูรณาการความรู้ทั้งด้านเลขานุการ ด้านบริหารธุรกิจ และด้านการแพทย์
3. เน้นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ผ่านการฝึกปฏิบัติสหกิจในสถานประกอบการจริง
4. ได้ทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
จบแล้วสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง
1. เลขานุการของส่วนงาน สังกัดสถานประกอบการด้านสุขภาพ/โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน
2. เลขานุการในองค์การพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน
3. เลขานุการในองค์การแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน
4. พนักงานบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ ประจำหอผู้ป่วย/ส่วนงานสังกัดโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน
5. เลขานุการผู้บริหาร สังกัดสถานประกอบการด้านสุขภาพ/โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน
6. พนักงานบันทึกข้อมูลในบริษัทเวชภัณฑ์/อุปกรณ์การแพทย์
7. ผู้ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพ
หลักสูตรนี้เรียนแล้วได้วุฒิอะไร?
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะสหวิทยาการ
สาขาสาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ค่าเรียนของหลักสูตร
ปีการศึกษาแรก
79,900
ตลอดหลักสูตร
259,550

ยังไม่มั่นใจเลย ว่าเรียนอะไรดี หรือ
เหมาะกับสาขานี้ไหม ปรึกษาอาจารย์ได้เลย

เอกสารรับรองหลักสูตร

เราร่วมงานกับ

แกลลอรี่

คำถามที่พบบ่อย

ยังไม่มั่นใจเลย ว่าเรียนอะไรดี หรือเหมาะกับสาขานี้ไหม ปรึกษาอาจารย์ได้เลย