ทำไมต้องเรียนสาขานี้
1. หลักสูตรกายภาพบำบัด (ปรับปรุง 2559) ได้ผ่านการรับรองจากสภากายภาพบำบัด
2. หลักสูตรกายภาพบำบัด(ปรับปรุง 2559) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทำไมต้องเรียนที่นี่
1. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีงานทำ 100% (อ้างอิงจากข้อมูลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา SAR ปีการศึกษา 2556-2560)
2. เน้นการให้บริการวิชาการ การรักษาด้านกายภาพบำบัด และมีงานวิจัยโดยทำร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จริงในชุมชนตลอดภาคการศึกษา
3. มีการฝึกปฏิบัติทางคลินิกแยกเฉพาะทางครบทุกด้าน ไม่ได้ฝึกแบบคลินิกรวม
- การฝึกปฏิบัติทางคลินิก 1 ทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 1
- การฝึกปฏิบัติทางคลินิก 2 ทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 2
- การฝึกปฏิบัติทางคลินิก 3 ทางระบบหัวใจ หลอดเลือดและระบบหายใจ
- การฝึกปฏิบัติทางคลินิก 4 ทางระบบประสาท
- การฝึกปฏิบัติทางคลินิก 5 ทางเด็ก
- การฝึกปฏิบัติทางคลินิก 6 การบริหารจัดการความเสี่ยงทางคลินิกกายภาพบำบัด
4. อาจารย์ประจำสาขาวิชา ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็น
นักกายภาพบำบัดประจำทีมกีฬาระดับชาติและนานาชาติ เช่น
อ.ปฐวีณา แก้วแจ้ง ปฏิบัติงานร่วมกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมถ์ รายการ Badminton Asia Junior U15 & U17 Championships 2018 ประเทศพม่า (2561)
ปฏิบัติงานร่วมกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมถ์ รายการ Singapore Youth International Series 2018 ประเทศสิงคโปร์ (2561)
5. คณาจารย์ในหลักสูตรมีงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายนอกและในมหาวิทยาลัย (ข้อมูลตามเอกสารแนบในส่วนของประวัติอาจารย์และผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ)
จบแล้วสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง
1. นักกายภาพบำบัดในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ได้แก่ศูนย์สุขภาพชุมชน สถานีอนามัย ระดับทุติยภูมิ
ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป ระดับตติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น
2. นักกายภาพบำบัดประจำทีมกีฬา ศูนย์ออกกำลังกายหรือศูนย์สุขภาพ สปาและความงาม
3. ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพ
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือทางกายภาพบำบัด
5. ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชากายภาพบำบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนี้เรียนแล้วได้วุฒิอะไร?
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบำบัด
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า
ค่าเรียนของหลักสูตร
ปีการศึกษาแรก
99,600
ตลอดหลักสูตร
356,850

ยังไม่มั่นใจเลย ว่าเรียนอะไรดี หรือ
เหมาะกับสาขานี้ไหม ปรึกษาอาจารย์ได้เลย

เอกสารรับรองหลักสูตร

เราร่วมงานกับ

แกลลอรี่

คำถามที่พบบ่อย

ยังไม่มั่นใจเลย ว่าเรียนอะไรดี หรือเหมาะกับสาขานี้ไหม ปรึกษาอาจารย์ได้เลย