ทำไมต้องเรียนสาขานี้
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 100% (จากการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต)ทำไมต้องเรียนที่นี่
1. ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ได้รับอนุมัติให้เป็นองค์กรวิชาชีพของกรมสภาวิชาชีพบัญชีฯ และกรมสรรพากรในการจัดอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
3. เน้นการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี ฝึกทักษะการใช้โปแกรมสำเร็จรูป ทางการบัญชี (AIS) จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย
4. เน้นปฏิบัติสหกิจศึกษาจำนวน 2 รายวิชา รวม 12 หน่วยกิต ในบริษัท สำนักงานทำบัญชี และสำนักงานตรวจสอบบัญชี จบแล้วสามารถทำงานได้ทันที
จบแล้วสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง
1. ผู้ทำบัญชี
2. นักบัญชีบริหาร
3. นักบัญชีภาษีอากร
4. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
5. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
6. ผู้ตรวจสอบภายใน
7. นักวิชาการด้านการเงินและบัญชี
8. ที่ปรึกษาวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี
9. ที่ปรึกษาทางการเงินและบัญชี
หลักสูตรนี้เรียนแล้วได้วุฒิอะไร?
บัญชีบัณฑิต
คณะสหวิทยาการ
สาขาบัญชี
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ค่าเรียนของหลักสูตร
ปีการศึกษาแรก
80,400
ตลอดหลักสูตร
259,250

ยังไม่มั่นใจเลย ว่าเรียนอะไรดี หรือ
เหมาะกับสาขานี้ไหม ปรึกษาอาจารย์ได้เลย

เอกสารรับรองหลักสูตร

เราร่วมงานกับ

แกลลอรี่

คำถามที่พบบ่อย

ยังไม่มั่นใจเลย ว่าเรียนอะไรดี หรือเหมาะกับสาขานี้ไหม ปรึกษาอาจารย์ได้เลย