มหาวิทยาลัยคริสเตียนเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงมีศูนย์วิทยบริการและหอสมุด เพื่อการศึกษาค้นคว้าสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย และความสอดคล้องกับสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน ยังให้บริการเครื่องสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (Internet) และการสืบค้นในระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) การพิมพ์ข้อมูล (Print Out) บริการยืมระหว่างห้องสมุดประชาชน (Inter Library Loan) และบริการห้องศึกษาค้นคว้า เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยคริสเตียนยังมีศูนย์วัฒนธรรม เพื่อศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี ประเพณีและวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ประสานงานการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครปฐมและจังหวัดในภูมิภาคตะวันตกอีกด้วย

Read More

  ค่านิยมหลัก 10 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้แก่ 1. รัก และสามัคคี (Love and Unity) 2. อาสา และช่วยเหลือ (Volunteer and Helpfulness) 3. กล้าหาญ และเสียสละ (Courage and Sacrifice) 4. อดทน และอดกลั้น (Endurance and Restraint) 5. ซื่อสัตย์ และสุจริต (Faithfulness and Honesty) 6. ให้อภัย และใจสุภาพ (Forgiveness and Politeness) 7. สร้างสันติ และการปรองดอง (Peace making and Reconciliation) 8. ใส่ใจ และใฝ่รู้ (Concentration and Inquisitiveness)…

Read More

มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล โดยไม่เพียงแต่เน้นทางด้านวิชาการเท่านั้น มหาวิทยาลัยคริสเตียนยังยึดมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีใจรักในการบริการและมีคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วย ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีดุลยภาพของคุณภาพระดับนานาชาติ มีคุณธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของนักศึกษาและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน มีสุขภาวะแบบองค์รวม และมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล” มหาวิทยาลัยคริสเตียนเชื่อว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐานและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนระดับนานาชาติ การทำวิจัย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยกรธรรมชาติ จะทำให้เกิดคุณค่าและความยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยคริสเตียนจึงมีบริการและกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับนักศึกษา เช่น ชมรมศิลปวัฒนธรรม Global Student Club กิจกรรมอาสาสร้างสุขส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

Read More

  มหาวิทยาลัยคริสเตียน ยึดมั่นใน “รักและบริการ” ที่เป็นเลิศ ซึ่งมาจากคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่ตรัสว่า “พระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนและให้มนุษย์รักและปรนนิบัติรับใช้ซึ่งกันและกัน” โดยมีปณิธานในการให้บริการ ดังนี้ 1. บริการด้วยรอยยิ้ม (Serve with a Smile) 2. บริการด้วยท่าทีกระตือรือร้น (Serve enthusiastically) 3. บริการมากกว่าเดิม (Serve more than before) 4. บริการอย่างสัตย์ซื่อ (Serve with honesty) 5. บริการผู้ใช้บริการก่อนทำงานประจำ (Serve client before doing routine work) 6. บริการด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Serve with a sense of ownership) 7. บริการด้วยหัวใจ (Serve from the heart) 8. บริการอย่างมีนวัตกรรม (Serve…

Read More

มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล มีทักษะการผลิตและหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการทำงานในโลกปัจจุบัน หรือระดับนานาชาติ โดยมีโครงการศึกษาดูงานและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น – โครงการ Asia Summer Program 2018” เมื่อวันที่ 9-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ Dongseo University เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี – โครงการ “Student Exchange Program at CJCU” เมื่อวันที่ 12-25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ Chang Jung Christian University ไต้หวัน – โครงการ “Health Sciences and Nursing Experiences of International University of Health and Welfare Students” ประเทศญี่ปุ่น

Read More

มหาวิทยาลัยคริสเตียนมีชั้นเรียนที่มีขนาดเล็กกว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยมีอัตราส่วนของจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ตั้งแต่ 1 : 3 ถึง 1 : 20 ทำให้อาจารย์สามารถดูแลการฝึกปฏิบัติและให้คำปรึกษาได้อย่างใกล้ชิด นักศึกษาสามารถซักถามข้อสงสัยในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกันเอง เพื่อให้การเรียนรู้ของนักศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยคริสเตียนยังส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดและการแข่งขันต่างๆ ภายใต้การดูแลและการให้คำปรึกษาของอาจารย์ ทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียนมีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น – การนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาทางบัญชีระดับประเทศ – การประกวดโครงงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระดับอุดมศึกษา – การประกวดคลิปวีดีโอและรายการโทรทัศน์ 

Read More

การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยคริสเตียนเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในทุกสาขาวิชา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกฝนจากห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านและจากการฝึกงานในสถานประกอบการจริง เช่น – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มีการฝึกปฏิบัติทางคลินิกแยกเฉพาะทางครบทุกด้าน ได้แก่ การฝึกปฏิบัติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การฝึกปฏิบัติทางระบบหัวใจ หลอดเลือดและระบบหายใจ การฝึกปฏิบัติทางระบบประสาท การฝึกปฏิบัติทางเด็ก และการบริหารจัดการความเสี่ยงทางคลินิกกายภาพบำบัด โดยเป็นฝึกปฏิบัติในแต่ละคลินิกเฉพาะทาง ไม่ใช่การฝึกแบบคลินิกรวมเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย นักศึกษาจะได้เรียนรู้การออกแบบและลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการวาดภาพ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย ห้องปฏิบัติการแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยคริสเตียนมีความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทชั้นนำ อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน บริษัทด้านกราฟิกมีเดีย และโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ตลอดจนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่กว้างขวางมากขึ้น รู้จักตนเองและรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังสร้างความได้เปรียบในการสมัครงานเมื่อสำเร็จการศึกษาอีกด้วย

Read More

มหาวิทยาลัยคริสเตียนเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 35 ปี โดยตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม บนพื้นที่กว่า 180 ไร่ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ และการเดินทางสะดวกสบาย ทั้งจากกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง มหาวิทยาลัยคริสเตียน ยึดมั่นใน “รักและบริการ”  ที่เป็นเลิศ ด้วยมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษาระดับนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะในการปฏิบัติวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรมตามหลักคำสอนทางศาสนาและจิตสำนึกในการให้บริการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยคริสเตียนเปิดสอนในหลายหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาโทปริญญาเอก รวมถึงการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติจริง ภายใต้การดูแลและสนับสนุนอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาคมโลก

Read More