จบแล้วได้งาน 100% ไม่เจ๋งจริงไม่ใช่ “เด็กคณะพยาบาลศาสตร์ ม.คริสเตียน” . เรียนจบแล้วมีงานทำทันที! ย่อมเป็นความต้องการสำหรับน้องๆนักศึกษาพยาบาลทุกคนอยู่แล้ว แต่แค่ความต้องการอย่างเดียวเห็นทีจะไม่ได้ผลนะคะ การเลือกเรียนในสถาบันที่ถูกต้อง สามารถตอบโจทย์และดึงศักยภาพของน้องๆออกมาได้อย่างเต็มที่ต่างหาก ที่จะทำให้น้องๆทุกคนฉายแววและกลายเป็นบัณฑิตพยาบาลที่ถูกหมายตาได้ . แน่นอนว่าสถาบันอันดับต้นๆอย่าง #คณะพยาบาลศาสตร์ #มหาวิทยาลัยคริสเตียน นี่แหละที่สามารถส่งน้องๆให้ถึงฝั่งฝัน เรียนจบแล้วได้งานทำสูงถึง 100% และสามารถนําความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ได้ในระดับสากล เชื่อเถอะว่าถ้าไม่เจ๋งจริงไม่ใช่ เด็กคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน แน่นอน!   ทั้งๆที่พยาบาลเป็นสาขาวิชาที่มีคนเรียนเยอะ แต่ปัญหาที่พบคือยังขาดแคลนบุคลากรในการทำงานอยู่มากทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ทางมหาวิทยาลัยคริสเตียนรู้และเข้าใจถึงปัญหานี้เป็นอย่างดีจึงมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่จะสามารถดึงเอาศักยภาพของนักศึกษาทุกคนให้ออกมาเป็นเลิศที่สุดในสาขาวิชาชีพพยาบาล . เพราะ เด็กคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ทุกคนจะรู้ถึงหลักยึดมั่นในการประกอบวิชาชีพในเรื่องของ “รักและบริการ” เป็นอย่างดี! . นอกจากการมุ่งเน้นสอนให้รู้ว่าพยาบาลควรเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แล้ว สิ่งสำคัญในการคัดกรองบัณฑิตให้จบออกไปเป็นพยาบาลที่มีคุณภาพ คือ การมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมในการให้บริการ เอื้ออาทร ไม่ยึดเอาความรู้ความสามารถเป็นที่ตั้งในการประกอบวิชาชีพอย่างเดียว . และไม่เพียงเครือข่ายของสถานพยาบาลภายในประเทศเท่านั้นที่ทางมหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งหวังให้นักศึกษาพยาบาลทุกคนได้รับโอกาส . เรายังมองไปถึงโอกาสในการประกอบวิชาชีพพยาบาลในระดับสากล ดังนั้น เด็กคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จึงมีทางเลือกในการศึกษาทั้งในหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพตนเองและขยายโอกาสในการทำงานต่างประเทศให้มีสูงขึ้น . นั่นจึงเป็นเหตุผลที่สร้างชื่อเสียงให้กับ คณะพยาบาลศาสตร์…

Read More

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ทำไมจบไป ใครๆ ก็ต้องการตัว ? ### . สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน #เป็น 1 ใน 8มหาวิทยาลัยในไทยที่เปิดสอนสาขานี้ และ #ได้รับการรับรองจากสกอ. โดยที่นี้เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ เป็นการนำศาสตร์ความรู้ด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์การแพทย์มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อนให้นำมาใช้ได้จริง โดยเครื่องมือด้านชีวการแพทย์ที่ถูกใช้กันบ่อยและเรารู้จักดี เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางสายเลือด เครื่องอัลตราซาวด์ และ เครื่อง X-Ray . สาขานี้เรียนจบแล้ว ทำอาชีพอะไรได้บ้าง? ✅ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (Product Specialist) ทำงานเป็นวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษในเครื่องมือนั้นๆ คอยให้คำปรึกษาและสอนการใช้เครื่องมือให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ✅ วิศวกรบริการ (Service Engineer) ติดตั้งและดูแลเครื่องมือแพทย์ทั้งส่วนของ Hardware และ Software ✅ เปิดบริษัทผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เอง ตลาดด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศเป็นที่ต้องการสูง เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องนำเข้าเครื่องมือแพทย์มาซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง ✅ ทำงานในตลาดต่างประเทศ วิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นที่ต้องการสูงมากในตลาดยุโรป อเมริกา และเอเชีย เป็นหนึ่งในอาชีพที่อนุญาตให้ทำงานเสรีข้ามประเทศได้ แถมรายได้ของอาชีพนี้ในต่างประเทศ…

Read More

  บัญชีบัณฑิต เรียนอะไรบ้าง ?  หลักการบัญชีการเงิน การภาษีอากร การสอบบัญชีการควบคุมภายในและกฎหมายวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หลักการตลาดเศรษฐศาสตร์ การจัดการและกลยุทธ์ธุรกิจและภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับองค์กรและธุรกิจรวมถึงการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ระบบสารสนเทศทางการบัญชี(AIS)–เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีการจัดทำฐานข้อมูลทางบัญชีและการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Accounting Software) ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่ทันสมัย ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ สำนักงานรับทำบัญชี สำนักงานตรวจสอบบัญชี เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ทำงานในวิชาชีพบัญชี   เรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนดียังไง ✅ ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ✅ ได้รับอนุญาตเป็นองค์กรวิชาชีพของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยมีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี และสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ในวิชาชีพได้ ✅ เป็นศูนย์จัดตั้งของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันตก ✅เน้นการฝึกปฏิบัติจริงผ่านโครงการคลินิกบัญชี และฝึกสหกิจศึกษาในสำนักบัญชี สำนักตรวจสอบบัญชีและสถานประกอบการจริง ✅ เน้นการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (AIS) จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย ✅อาจารย์ผู้สอนมีทักษะวิชาชีพในระดับชาติ ✅ บัณฑิตมีงานทำ 100%   อาชีพในอนาคต ✅ นักบัญชี ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ✅ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต…

Read More

  ### สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) เรียนอะไรบ้าง ### . ✅ ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ โดยเนื้อหาครอบคลุมทั้งทางด้านการบริหารจัดการโรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจนำเที่ยว และการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ✅ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 รวมถึงจริยธรรม พื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ ✅ วิชาเอก 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ นวัตกรรมการท่องเที่ยว และนวัตกรรมการบริการ . Study Program in Tourism and Service Innovation ✅ Focusing on Tourism and Service including hotel business, restaurant business, travel agency and innovation technology ✅ Communication skills development…

Read More

  สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ เรียนอะไรบ้าง? ศึกษาด้านเลขานุการ – หลักการเลขานุการทางการแพทย์ การจัดการงานสารบรรณ การจัดการประชุมทางการแพทย์ ศึกษาด้านบริหารธุรกิจ – การบัญชี การเงิน การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการด้านรักษาสุขภาพและการบริหารงานในองค์กรบริการสุขภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล ศึกษาด้านการแพทย์เบื้องต้น – ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์และสาธารณสุข เวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษทางการแพทย์   อนาคตใหม่ ? ของสายอาชีพการแพทย์ เลขานุการทางการแพทย์อีกอาชีพในโรงพยาบาลที่น่าสนใจไม่แพ้หมอ ผู้ที่ทำให้โรงพยาบาลเรียบร้อย สะดวกรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง สาขาวิชาที่รวมความรู้ ด้านเลขานุการ การบริหารจัดการ และ การแพทย์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวก แบ่งเบาภาระผู้บริหารในโรงพยาบาล และ ช่วยเหลืองานด้านเอกสาร ดูแลการบริหารจัดการของแพทย์ ให้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความพิเศษของสาขานี้ เนื่องจากเป็นผู้ประสานงานด้านการแพทย์ การเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นทักษะเฉพาะด้านที่ ต้องใช้ในการทำงานร่วมกับแพทย์พยาบาล และ บุคลากรทางการแพทย์ แบบประสบการณ์จริง รวมถึงความรู้ความเข้าใจใน รายละเอียดของวิธีการทางการแพทย์ และงานเวชระเบียนและทักษะในเทคโนโลยีสารสนเทศ   ความพิเศษของการเรียนสาขาเลขานุการทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียว ?…

Read More

อาชีพที่มากับ เทรนด์สุขภาพ วิทย์กีฬา จบไปทำอะไร ? กระแสสุขภาพมาแรง ปัจจุบันประเทศไทยกำลังขาดแคลน ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอย่างหนักหน่วง โดยอาชีพเหล่านี้กำลังขาดแคลน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผู้ฝึกการออกกําลังกายเฉพาะบุคคล(Personal Exercise Trainer) นักวิเคราะห์สมรรถนะเชิงกีฬา (Sport Performance Analyst) ผู้ฝึกทักษะเชิงกีฬา (Sport Trainer) ผู้ดูแล และ จัดกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมกีฬาและออกกําลังกาย ผู้นําและผู้จัดการทางกีฬา นักวิชาชีพในสถานประกอบการกีฬา สโมสรอาชีพ สมาคมกีฬา หรือ สถานประกอบการที่มีการใช้ วิทยาศาสตร์กีฬา การออกกําลังกายและเวชศาสตร์การกีฬา เห็นได้ว่าจบวิทยากศาสตร์การกีฬามีอาชีพรองรับการทำงาน 100% มาดูกันต่อว่าเรียนที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนจะดีอย่างไร ✅ สาขาวิชาเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำ ? ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีความร่วมมือกับโรงพยาบาล และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ ✅ อาจารย์ผู้สอนมีทักษะ และ ประสบการณ์ในด้านการจัดการแข่งขันกีฬา การดูแลนักกีฬา ในระดับชาติและนานาชาติ ✅ การเรียนการสอนเชิงลึก และ ทันสมัย…

Read More

  สาขาวิชากายภาพบำบัดที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน เรียนอะไรบ้าง? ✅ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พื้นฐาน – กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา ประสาทกายวิภาคศาสตร์ ✅ศึกษาวิชาเฉพาะทางวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติทางคลินิก ได้แก่ – การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย การรักษาและวินิจฉัยด้วยไฟฟ้าและความร้อน – กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ – กายภาพบำบัดทางระบบหัวใจ หลอดเลือดและหายใจ – กายภาพบำบัดทางเด็ก – กายภาพบำบัดทางระบบประสาท – กายภาพบำบัดชุมชน – กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ – กายภาพบำบัดทางการกีฬา   รู้มั้ย? นักกายภาพบำบัดเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงมาก! เพราะนอกจากที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุแล้ว รัฐบาลยังมีนโยบายดันไทยให้เป็น Medical Hub of Asia หรือศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย หลังมีผู้ป่วยเดินทางมาเข้ารับบริการด้านสุขภาพเป็นจำนวนมาก จากสถิติที่ผ่านมาอัตราส่วนของนักกายภาพบำบัดคือ 1 : 10,000 คน ซึ่งไม่เพียงพอกับจำนวนของผู้ป่วย สำหรับคนที่อยากเป็นนักกายภาพบำบัดต้องมีใจรักในสายงานและเปิดรับที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรียนจบสาขานี้มีงานทำแน่นอน เพราะอาชีพนักกายภาพบำบัดกำลังขาดแคลน และเป็นที่ต้องการสูงในสายงานด้านสุขภาพ เบื้องหลังสำคัญของแพทย์ นักกายภาพบำบัด  โรงพยาบาลเอกชน เงินเดือน…

Read More

  เรียนสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน  วิทยาศาสตร์อาหาร – ศึกษาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น เคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร โภชนาการ – ศึกษาเกี่ยวกับอาหารกับสุขภาพและโรคต่างๆ โดยศึกษาโภชนาการในวัยต่างๆ และการฝึกปฏิบัติโภชนาการคลินิกและการจัดการอาหารในโรงพยาบาล เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร เช่น การแปรรูปอาหาร นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ การให้บริการและการจัดการด้านอาหาร การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหารและสหกิจศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในปัจจุบันเทรนด์รักสุขภาพที่กำลังมาแรง จนทำให้ผู้คนหันมาสนใจร่างกายและการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้ว ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงเปิด Medical Hub of Asia ศูนย์ดูแลพักฟื้นผู้ป่วย ทำให้ #อาชีพนักโภชนาการเป็นที่ต้องการสูงมาก เพราะเป็นคนวางแผนและจัดการอาหารให้เหมาะสมกับวัยและภาวะต่างๆ ของร่างกาย ในรูปแบบเมนูต่างๆ ตลอดจนถึงให้คำปรึกษา แนะนำ และพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคในหลายรูปแบบ . นักวิทยาศาสตร์อาหาร ผลิต คิดค้นและควบคุมคุณภาพอาหาร จากโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 มีการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนกลุ่มการแปรรูปอาหารจัดเป็นอุตสาหกรรมต่อยอดให้มีศักยภาพตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมการยกระดับผู้ประกอบการอิสระ ให้สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่า #เรียนนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการตอบโจทย์ การเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารที่มีความรู้ด้านโภชนาการ ต่อยอดกลุ่มแปรรูปอาหารที่สามารถเติบโต ได้แก่ การผลิตอาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ (Functional Foods)…

Read More

  สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในการสอน ด้วยระบบการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง มหาวิทยาลัยคริสเตียนจึงมีความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทชั้นนำ ด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ มาประยุกต์ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเรียนการสอนในเรื่องต่อไปนี้  การสร้างสื่อแอนิเมชันและมัลติมีเดีย การถ่ายภาพ และการเขียนบทประกอบงานมัลติมีเดีย การออกแบบ งานกราฟิกและมัลติมีเดีย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างเอฟเฟกต์ในงานภาพยนตร์และมัลติมีเดีย การตัดต่อวิดีโอเพื่องานภาพยนตร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย การสร้างโมเดลสามมิติเพื่อการสร้างภาพเสมือนจริง การเรียนการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียที่ ม. คริสเตียน นอกจากจะได้ความรู้ในไทยแล้วยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ยังสร้างสรรค์ผลงานดีจนได้รับรางวัลการันตีมากมาย #แลกเปลี่ยนความรู้ต่างประเทศ ม. คริสเตียนเราเล็งเห็นความสำคัญของความรู้และการปฎิบัติจริง จึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเปิดประสบการณืให้นักศึกษาอย่างต่อเนี่องหลายปี เช่น โครงการ Asia Summer Program 2018 ที่เกาหลีใต้, โครงการ Asia Summer Program 2015 ที่ญี่ปุ่น โครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ฯลฯ #ผลงานดีการันตีรางวัล เราร่วมมือกับบริษัทชั้นนำด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญจริง แล้วนำทักษะมาต่อยอดสร้างผลงาน จนได้รับรางวัลมากมาย แถมเป็นที่ต้องการตัวตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ ! ️? รางวัลชนะเลิศ โครงการการประกวดรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชน ระดับอุดมศึกษา…

Read More