แนะนำสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) เรียนอะไรบ้าง?

– ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ โดยเนื้อหาครอบคลุมทั้งทางด้านการบริหารจัดการโรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจนำเที่ยว และการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
– พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 รวมถึงจริยธรรมพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ
– วิชาเอก 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ นวัตกรรมการท่องเที่ยว และนวัตกรรมการบริการ


Study in Tourism and Service Innovation Program


– Focusing on Tourism and Service including hotel business, restaurant business, travel agency and innovation technology
– Communication skills development (Thai, English and the third language) including professional ethics development
2 Majors: Tourism Innovation, Service Innovation
– Tourism and Service Industry, Tourism Management, Cruise and Airline Business Management
– Hotel Management, Food and Beverage Management
– Food Service Industry, Restaurant Management, Culinary Arts
– Language Courses for Professional