ศูนย์การเรียนรู้ของนักศึกษา ม.คริสเตียน

 

มหาวิทยาลัยคริสเตียนเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

จึงมีศูนย์วิทยบริการและหอสมุด เพื่อการศึกษาค้นคว้าสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย และความสอดคล้องกับสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน

ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน ยังให้บริการเครื่องสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (Internet) และการสืบค้นในระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) การพิมพ์ข้อมูล (Print Out) บริการยืมระหว่างห้องสมุดประชาชน (Inter Library Loan) และบริการห้องศึกษาค้นคว้า เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยคริสเตียนยังมีศูนย์วัฒนธรรม เพื่อศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี ประเพณีและวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ประสานงานการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครปฐมและจังหวัดในภูมิภาคตะวันตกอีกด้วย