ม.คริสเตียนมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล

มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล

โดยไม่เพียงแต่เน้นทางด้านวิชาการเท่านั้น มหาวิทยาลัยคริสเตียนยังยึดมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีใจรักในการบริการและมีคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วย ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีดุลยภาพของคุณภาพระดับนานาชาติ มีคุณธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของนักศึกษาและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน มีสุขภาวะแบบองค์รวม และมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล”

มหาวิทยาลัยคริสเตียนเชื่อว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐานและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนระดับนานาชาติ การทำวิจัย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยกรธรรมชาติ จะทำให้เกิดคุณค่าและความยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยคริสเตียนจึงมีบริการและกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับนักศึกษา เช่น ชมรมศิลปวัฒนธรรม Global Student Club กิจกรรมอาสาสร้างสุขส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น