รู้จักม.คริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียนเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 35 ปี โดยตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม บนพื้นที่กว่า 180 ไร่ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ และการเดินทางสะดวกสบาย ทั้งจากกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ยึดมั่นใน “รักและบริการ”  ที่เป็นเลิศ ด้วยมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษาระดับนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะในการปฏิบัติวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรมตามหลักคำสอนทางศาสนาและจิตสำนึกในการให้บริการที่เป็นเลิศ

มหาวิทยาลัยคริสเตียนเปิดสอนในหลายหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาโทปริญญาเอก รวมถึงการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติจริง ภายใต้การดูแลและสนับสนุนอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาคมโลก