ม.คริสเตียนมีโครงการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์

มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล

มีทักษะการผลิตและหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการทำงานในโลกปัจจุบัน หรือระดับนานาชาติ โดยมีโครงการศึกษาดูงานและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น

– โครงการ Asia Summer Program 2018” เมื่อวันที่ 9-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ Dongseo University เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
– โครงการ “Student Exchange Program at CJCU” เมื่อวันที่ 12-25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ Chang Jung Christian University ไต้หวัน
– โครงการ “Health Sciences and Nursing Experiences of International University of Health and Welfare Students” ประเทศญี่ปุ่น