ม.คริสเตียนชั้นเรียนขนาดเล็ก เรียนรู้อย่างใกล้ชิด

มหาวิทยาลัยคริสเตียนมีชั้นเรียนที่มีขนาดเล็กกว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยมีอัตราส่วนของจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ตั้งแต่ 1 : 3 ถึง 1 : 20

ทำให้อาจารย์สามารถดูแลการฝึกปฏิบัติและให้คำปรึกษาได้อย่างใกล้ชิด นักศึกษาสามารถซักถามข้อสงสัยในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกันเอง เพื่อให้การเรียนรู้ของนักศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยคริสเตียนยังส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดและการแข่งขันต่างๆ ภายใต้การดูแลและการให้คำปรึกษาของอาจารย์ ทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียนมีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น
– การนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาทางบัญชีระดับประเทศ
– การประกวดโครงงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระดับอุดมศึกษา
– การประกวดคลิปวีดีโอและรายการโทรทัศน์