ม.คริสเตียน ยึดมั่นใน “รักและบริการ”

 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ยึดมั่นใน “รักและบริการ”

ที่เป็นเลิศ ซึ่งมาจากคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่ตรัสว่า “พระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนและให้มนุษย์รักและปรนนิบัติรับใช้ซึ่งกันและกัน” โดยมีปณิธานในการให้บริการ ดังนี้

1. บริการด้วยรอยยิ้ม (Serve with a Smile)
2. บริการด้วยท่าทีกระตือรือร้น (Serve enthusiastically)
3. บริการมากกว่าเดิม (Serve more than before)
4. บริการอย่างสัตย์ซื่อ (Serve with honesty)
5. บริการผู้ใช้บริการก่อนทำงานประจำ (Serve client before doing routine work)
6. บริการด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Serve with a sense of ownership)
7. บริการด้วยหัวใจ (Serve from the heart)
8. บริการอย่างมีนวัตกรรม (Serve innovatively )
9. บริการเป็นทีม (Serve on a team)
10. บริการอย่างมีวินัย (Serve with discipline)
11. บริการอย่างมีส่วนร่วม (Serve participatively)
12. บริการให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ (Serve to delight the client)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีหัวใจของการบริการ (Service Mind) ผ่านโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น

  • การจัดให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำและบริการกายภาพบำบัด และการทดสอบสมรรถภาพการทรงตัวแก่ประชาชนในงาน “มหกรรมตลาดนัดสุขภาพ ณ อุทยาน”
    ณ อุทยานอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 18-22 กันยายน 2561
  • การเป็นวิทยากรสาธิตและบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปรรูปเป็นน้ำสมุนไพรรวมผสมน้ำผลไม้ และยาดมสมุนไพร เพื่อโครงการสมุนไพรพื้นบ้านสร้างสุขภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ให้แก่กลุ่มสตรีในชุมชนคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม