การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยคริสเตียนเน้นการฝึกปฏิบัติจริง

การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยคริสเตียนเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในทุกสาขาวิชา

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกฝนจากห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านและจากการฝึกงานในสถานประกอบการจริง เช่น
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มีการฝึกปฏิบัติทางคลินิกแยกเฉพาะทางครบทุกด้าน ได้แก่ การฝึกปฏิบัติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การฝึกปฏิบัติทางระบบหัวใจ หลอดเลือดและระบบหายใจ การฝึกปฏิบัติทางระบบประสาท การฝึกปฏิบัติทางเด็ก และการบริหารจัดการความเสี่ยงทางคลินิกกายภาพบำบัด โดยเป็นฝึกปฏิบัติในแต่ละคลินิกเฉพาะทาง ไม่ใช่การฝึกแบบคลินิกรวมเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย นักศึกษาจะได้เรียนรู้การออกแบบและลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการวาดภาพ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย ห้องปฏิบัติการแอนิเมชันและมัลติมีเดีย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยคริสเตียนมีความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทชั้นนำ อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน บริษัทด้านกราฟิกมีเดีย และโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ตลอดจนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่กว้างขวางมากขึ้น รู้จักตนเองและรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังสร้างความได้เปรียบในการสมัครงานเมื่อสำเร็จการศึกษาอีกด้วย