ทำไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
เน้นการฝึกปฏิบัติจริงในทุกสาขาวิชา โดยในทุกสาขาวิชาจะมีห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

บรรยาการการเรียนการสอน มีชั้นเรียนขนาดเล็ก
อาจารย์สามารถดูแลและให้คำปรึกษาได้อย่างใกล้ชิด
โดยอัตราส่วนของจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาอยู่ที่ 1:3 ถึง 1:10
ทำให้อาจารย์สามารถดูแลการฝึกปฏิบัติและ
ให้คำปรึกษาได้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเรียนรู้ของนักศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด

มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
ที่มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล
มีทักษะการผลิตและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อรองรับการทำงานในโลกปัจจุบัน หรือระดับนานาชาติ
โดยมีโครงการศึกษาดูงานและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
อาจารย์กับสถาบันต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ไม่เพียงแต่กิจกรรมด้านวิชาการเท่านั้น
มหาวิทยาลัยคริสเตียนยึดมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มี
ดุลยภาพในชีวิต มีสุขภาวะแบบองค์รวม มีวินัย
มีความรับผิดชอบมหาวิทยาลัยคริสเตียน
จึงมีบริการและกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับนักศึกษา

คิดตตี้.001

เราสอนอะไรบ้าง

ขั้นตอนการสมัครเรียน

Screen Shot 2562-12-18 at 13.09.19
content_marketing_plan-e1573464170840-500x383

UNIVERSITY LIFE

บรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี มีการวิเคราะห์เคสต่างๆในคลาสเรียน และเรียนด้วยหลักสูตรที่เน้นปฏิบัติจริง อีกทั้งได้รับการส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยให้มีประสบการณ์ออกไปประกวดตามโครงการต่างๆ มีอาจารย์ รุ่นพี่ และเพื่อนเป็นที่ปรึกษาที่ดีคอยสนับสนุนช่วยเหลือกัน อยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัว เพียงเท่านี้ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของน้องๆก็จะมีสีสัน มากด้วยประสบการณ์ และพร้อมทำงานจริงเมื่อเรียนจบ ก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตอย่างแน่นอน

แกลเลอรี่ภาพ